Save The Earth Foundation International

Ramdhuni-1, Sunsari, Nepal


PROJECTSProject Detail


Population Services International (PSI)/Nepal को साझेदारीमा “महिला स्वास्थ्य परियोजना, चौथो चरण”


सुनसरी, मोरंग, झापा तथा इलाम जिल्लामा कार्यान्वयन भईरहेको छ । परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग नियमित समन्वय गरी समुदायमा परीवार नियोजनको बारे जानकारी तथा यसका उपलब्ध साधनहरुको माग वृद्दि गर्नु र नीजी स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चीतता गर्न विभिन्न कृयाकलापहरु संचालन गर्दै आई रहेकोछ । यस कार्यक्रमका प्रमुख उद्धेश्यहरु निम्नानुसार रहेको छ ।

  • निजी स्वास्थ्य संस्थाका ओ के नेटवर्क मार्फत आई यू सि डी सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने ।
  • नियमित अनुगमन, कोचिङ र सुपरिवेक्षण मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थाका ओ के नेटवर्कमा कार्यरत सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धी गर्ने ।
  • समुदायमा रहेका मिथ्या अवधारणा र परिवार नियोजनका साधनप्रति रहेका मिथ्या अवधारण तथा नकारात्मक सोचाई हटाउन र सेवाको माग बढाउन विभिन्न कृयाकलापहरु संचालन गर्ने ।
  • नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त सेवा केन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच बढाउने ।
  • निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ग्राहक लक्षित अभिलेख प्रणाली लागुगरी सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने । समयमै प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।


Download file from here